لیست شماره تلفنهای داخلی ومستقیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

(( مخابرات دانشگاه ( 9 ) و (200) 10- 42338608 – 42338670 - 42335003 – 42332002 فاکس 42333000 ))

بخش عنوان شماره داخلی تلفن مستقیم
ریاست دفتر ریاست 254 42338428
ریاست نمابر ریاست 42333000
ریاست حراست 220 42341010
ریاست رئیس دفتر فرهنگ 242 423306034
ریاست روابط عمومی 202 42336886
معاونت دانشجویی معاون دانشجویی 315 42332130
معاونت دانشجویی مدیر دانشجویی 248
معاونت اداری مالی معاون اداری و مالی 231 42336655
معاونت اداری مالی مدیر اداری 328 42341001
معاونت اداری مالی مدیر مالی 233 42330602
معاونت اداری مالی شهریه 325 -305 42341020
معاونت اداری مالی صندوق رفاه 215 42341012
معاونت اداری مالی دبیرخانه 221 42341004
معاونت اداری مالی نگهبانی ورودی 219 42341014
معاونت عمرانی معاون عمرانی 248 42341015
معاونت علمی معاون علمی 213 42336544
معاونت علمی مدیر آموزشی 212 42341007
معاونت علمی کارگزینی هیأت علمی 229 42341003
پژوهشی مدیر پژوهشی 239 42330200
دانشکده کشاورزی رئیس دانشکده 42341005
دانشکده ادبیات رئیس دانشکده 241 42341024
دانشکده علوم پایه رئیس دانشکده 236 42341006
معاونت سما معاون 42341992- 42341991
معاونت علمی ثبت نام 312 42336000
بخش عنوان شماره داخلی تلفن مستقیم