ریاست

دکتر بهمن کرد

دکترای تخصصی روان‌شناسی تربیتی

متولد : 1355

 
مشخصات فردی

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره‌‌های تماس

پست الکترونیک

بهمن

کرد

1355

000000000

 

044

Kord_b@yahoo.com

B.kurd@iau-mahabad.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک


کارشناسی

علوم تربیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1387


کارشناسی ارشد

تحقیقات آموزشی

دانشگاه خوارزمی

1381


دکترای تخصصی

روان شناسی تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

1391


  

طرح‌هاي تحقيقاتي خاتمه یافته

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح

(مجري اصلي، مدير

اجرايي، همكار،

مشاور و غيره)

محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

  1. بررسی مدل علّی و تبيين روابط بين مؤلفه های باورهای انگيزشی، راهبردهای خودتنظيمی، جهت گيری.

هدف و عملکرد تحصيلی دانشجویان

مجری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

خاتمه یافته

  1. بررسی رابطه سبک های شناختی و عملکرد آموزشی دانشجویان در ارزشيابی های پاسخ نگار و پاسخ گزین

مجری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

خاتمه یافته

  1. بررسي رابطه نيازهاي غالب اعضاء هيات علمی با کيفيت عملکرد آموزشی آنان

مجری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

خاتمه یافته

  1. بررسی هویت ملی و دینی نوجوانان و جوانان شهرستان سنندج در سال 86-87

 

مجری

سازمان ملي جوانان استان کردستان

خاتمه یافته

  1. مجري طرح پژوهشي" ارزیابی و طراحی الگوی مناسب  IT اداره کل تعاون " استان کردستان.

مجری

اداره کل تعاون استان کردستان

خاتمه یافته

  1. بررسی رابطه بين فرهنگ کلاس و انگيزش برای یادگيری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ناظر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

خاتمه یافته

  1. تدوین مدل ساختاری جهت پيش بينی توانایی حل مساله ریاضی دانشجویان بر اساس ساختار ادراک شده

شده اهداف کلاس، اهداف فردی و خودکارآمدی تحصيلی ادراک شده

مجری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

خاتمه یافته

 

سوابق تدریس

نام دانشگاه یا موسسه

عنوان دروسی که تدریس نموده­ام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

روش تحقیق کمی و کیفی، روش تحقیق پیشرفته(کارشناسی ارشد)، آمار توصیفی و استنباطی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)، آمار استباطی پیشرفته (کارشناسی ارشد)، روان سنجی(کارشناسی)، آزمون های روان شناختی 1 و 2 (کارشناسی)، زبان تخصصی روان شناختی(کارشناسی ارشد)، بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا(کارشناسی ارشد)، سلامت و شادکامی(کارشناسی ارشد)، هوش هیجانی(کارشناسی ارشد)، نظریه های روان درمانی (کارشناسی)، سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(کارشناسی و کارشناسی ارشد) و روان شناسی تربیتی(کارشناسی) روان شناسي هوش و سنجش آن(كارشناسي)، ارشد)، نظريه ها و روش هاي

آموزش(كارشناسي ارشد) روشها و فنون

تدريس(کارشناسی)، مباحث اساسي در روان شناسي(كارشناسي)،

1384

تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

روش تحقیق (کارشناسی ارشد) و آمار استنباطی(کارشناسی ارشد)، روان سنجی، و آزمون های روانی(کارشناسی ارشد). نظریه های روان درمانی

1393

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

روان شناسی رشد(کارشناسی ارشد)

1395

تا کنون

دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

روان سنجی(کارشناسی)، آزمون های روان شناختی(کارشناسی) ، روان شناسی تربیتی(کارشناسی ارشد) و نظریه ها و روش های  آموزش(کارشناسی ارشد)، اصول مشاوره و نظریه های روان درمانی و

1394

تا کنون

دانشگاه کردستان

روش تحقیق ، آمار توصیفی و استنباطی، سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(کارشناسی)

1381

1384

مرکز سما

سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، آمار حیاتی و روان شناسی تربیتی،

1387

تا کنون

سازمان مدیریت دولتی

روش تحقیق،(دکترا ) آمار پیشرفته(دکترا).

1382

1383

 

مقالات علمی:

مقالات لاتین:

1. Kord, B., Shierbagi, N. (2009) "Using Different Feedback in Formative evaluation and Their Effects on Achievement in Iranian Elementary School students" Journal of Behavioral Sciences(JBS)Official Journal of Department of Applied Psychology University of the Punjab, Lahore, Pakistan VOLUME 18 Number 1-2: 1-16

 

2. Kord, B., Pasha Sharifi, H. (2014) "The Role of Achievement Goals and Self-Regulation On college student's Academic Performance", Journal of Behavioral sciences in Asia. 6: 42-51.

 

3. Ahmadnejad, H., kord, B. (2016) "Organizational Citizenship Behavior and its Relationship with Personnel Organizational Performance of Customs in the West Azerbaijan Province". International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3(1), 135-142.

 

4. Ghaderdostat H, Kord B. Predicting marital adjustment based on psychological well-being and

couples' happiness. Chron Dis J, 2018; 6(4): 192-8.

 

5. kord, B. (2019) The Relationship between Achievement Goals and Academic Success: The Investigation of Mediating Role of Academic Self-efficacy. Iranian Journal of Learning and Memory, 1(2), 49-56.

           

6. kord, B. Hosseini Barzanji, A. (2019) Self-Compassion and Its Place in Psychological Health: A Review Study. avicennajnpp, 4(2), 112-126.

 

7. kord, B. Byadar S. (2019) Predicting the Spiritual Health of Women Referred to Health Centers on the basis of Optimism and Life Expectancy. Health, Spirituality and Medical Ethics journal, Accepted.

مقالات علمي-پژوهشي چاپ شده :

8. كرد بهمن، شريفی، حسن پاشا، و مير هاشمی ، مالک. (1392) نقش جهت گيري اهداف پيشرفت و خودتنظيم گري در پيش‌بينی عملکرد تحصيلی دانشجويان. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی. 13 ( 10 )، 820-829

9. كرد، بهمن و پاشا شريفی، حسن. (1393). بررسی ويژگیهاي روانسنجی مقياس خوددلسوزي در بين دانشجويان. فصلنامه اندازه گيري تربيتی، 4 ( 16)، 76-92

10. كرد، بهمن و مهدوي، مهدی. (1390) .رابطه سبک هاي شناختی مستقل از زمينه و وابسته به زمينه با عملکرد دانشجويان در آزمون هاي پاسخ نگار و پاسخ گزين. فصلنامه روان شناسی تربيتی، 7(21) 56-72.

11. كرد، بهمن و پاشا شريفی، حسن. (1394). نقش خوددلسوزي در پيش بينی استرس تحصيلی دانشجويان: با واسطه گري انگيزش درونی و بيرونی. مجله مطالعات روان شناسی تربيتی، 12 ( 21)، 127-144 .

12. كرد، بهمن. (1395). پيش بينی بهزيستی ذهنی دانشجويان پرستاري بر اساس ذهن آگاهی و شفقت ورزي به خود. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی. 16 ،  273 28

13. كرد، بهمن. (1395). نقش جهت گيري اهداف پيشرفت در عملکرد رياضی: با ميانجی گري خودنظم دهی دانش آموزان. روان شناسی مدرسه, 5 ( 4) 85-100 .

14. كرد، بهمن و باباخانی، آرزو. (1395). نقش خوددلسوزي و ذهن آگاهی در پيش بينی استرس تحصيلی دانش آموزان دختر. مجله مطالعات روان شناسی تربيتی، 13 ( 24)، 109-126 .

15. كرد، بهمن و رهبري پروانه.(1396). پيش بينی بهزيستی ذهنی براساس معناي زندگی و ذهن آگاهی در بين بيماران قلبی عروقی  روان پرستاري. 5 ( 6  )، 16-28

16. كرد، بهمن و احمدي، فريدون. (1387). بررسی نيازهاي غالب اعضاء با كيفيت عملکرد آموزشی آنان در واحدهاي دانشگاهی منطقه. فصلنامه پژوهش در نظام هاي آموزشی، 5 ( 2)، 136-121

17. كرد، بهمن و كريمی، صبري. (1396). پيش بينی تنظيم هيجانی بر اساس شفقت ورزي به خود و تن انگاره دانشجويان. مجله مطالعات روان شناسی تربيتی، 14 ( 28)، 207-230 .

18. كرد، بهمن و مهدي پور حميده.(1397) . رابطه ذهن آگاهی و خودكارآمدي ادراک شده با بهزيستی ذهنی در بين بيماران سرطانی بيمارستانهاي شهر تبريز. پژوهش پرستاري. 13 ( 1)، 21-11

19. كرد ، بهمن و احمدي فريدون.(1392) . رابطه رفتارشهروندي سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان استان كردستان. مجله رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، 1 (1)، 78-89.

كرد ، بهمن و محمودی هیوا .(1397) هنجاریابی ابزار انطباقی سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه‌ای در دانش آموزان پایه دهم، 16(34)، 61-45

20. کرد، بهمن و محمدی ، منیره(1398). پیش‌بینی اضطراب دانشجویان بر اساس دشواری‌های تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۲ (53)، 134-130

21. کرد، بهمن و منصوری ، معصومه (1398). رابطه‌ علّی خودشفقت‌ورزی با رفتارهای مدنی- تحصیلی دانشآموزان: نقش میانجی گری حمایت خودمختاری والدینی. فصلنامه سلامت روان کودک، ۲ (19)، 120-111

22. رحیم زاده ینگی کند, عباس, کرد, بهمن, اپروز, کمال. (1399). رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی، 13-24 (40)11 .

23. کرد, بهمن و برزنجی حسینی, عطیه (1399). ارتباط شکفتگی و شفقت‌ورزی به خود در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی (مطالعه بین فرهنگی). مجله مطالعات روان شناسی تربيتی، زیر چاپ

کتاب‌های منتشر شده:

 1. " روش های آماری در روان شناسی و علوم تربيتی " انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 1394.

2. روان‌شناسی مثبت‌گرا "با تأکید بر ‌شفقت‌ورزی به خود و ذهن آگاهی برای کاهش استرس، افسردگی و اضطراب" انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 1397.

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي داخلي و خارجی

1. بهمن كرد، آزاد عبداله پور، كمال آفاني(1389) ارزيابي نيازها و فرانيازهاي اساتيد گروه هاي علوم پايه و رابطه آن با عملكرد آموزشي، اولين همايش سراسري آموزش علوم پايه در آموزشكده هاي سما و چالشهاي پيش روي آن.

2. آزاد عبداله، اميد شکري ، كمال افاتی و بهمن كرد ) 1389 (آزمون تعميم پذيري الگوي روابط ساختاري بين صفات شخصيت، سبکهاي مقابله با استرس، تنيدگی تحصيلی ادراک شده و واكنشها به تنشگرهاي تحصيلی با مقياسهاي بهزيستی» ذهنی در گروههاي جنسيتی مختلف دانشجويان اولين همايش كشوري دانشجويی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

3. كمال آفاني،سيامند قادري،محمد آزاد عبداله پور، بهمن كرد(1389) بررسي عوامل موثر بر انگيزش براي مطالعه و موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد، اولين همايش سراسري آموزش علوم پايه در آموزشكده هاي سما و چالشهاي پيش روي آن.

4. بهمن كرد و فريدون احمدي (1389) بررسی رابطه رفتارشهروندي سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان. دومين كنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ايران.

5. آزاد عبداله ، بهمن كرد(1390) مباني نظري هويت روانشناختي،  اولين همايش ملي بهداشت روان دانشجويان.

6. كيومرث كريمي، آزاد عبداله ، بهمن كرد(1391) بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و نگرشهاي صميمانه. نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين.

7. الهام داداشپور، آزاد عبداله ، بهمن كرد(1397)رابطه سبكهاي مقابله با تنيدگي و خلاقيت هيجاني با سلامت رواني. اولين همايش ملي يافته هاي نوين روان شناسی تربيتي و چالشهاي پيش رو،علوم وتحقيقات تهران

8. علی حمزه، بهمن كرد، آرام اژدري، منيره شمسی هولاسو و شيرين فيضی (1396) تبيين سازگاري زناشويی بر اساس اميدواري و نحوه استفاده از فضاي مجازي در بين دانشجويان متاهل دانشگاههاي جنوب استان آذربايجان غربی، كنفرانس بين المللی روان شناسی ، مشاوره و تعليم و تربيت.

9. روشن ضمير نيکو، سپيده ، آزاد عبداله و بهمن كرد (1395) رابطه هوش موفق با رضايت از زندگی در بين دانش آموزان دختر و متوسطه دوره اول اروميه، كنفرانس ملی رويکردهاي نوين علوم انسانی در قرن 21

10. عطا الله محمودي، بهمن، كرد و آزاد عبداله (1395) بررسی رابطه خودكارآمدي با تاب آوري تحصيلی در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، اولين همايش ملی علوم انسانی با محوريت مديريت، حسابداري و روان شناسی و اقتصاد.

11. عطا الله محمودي، بهمن، كرد و آزاد عبداله (1395) بررسی رابطه شادكامی با تاب آوري تحصيلی در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، اولين همايش ملی علوم انسانی با محوريت مديريت، حسابداري و روان شناسی و اقتصاد.

12. سودابه اصلانی و بهمن كرد (1395) بررسی رابطه شفقت ورزي و جهت گيري اهداف پيشرفت با استرس ادراک شده تحصيلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوكان ، دومين كنفرانس بين المللی پژوهش هاي كاربردي در علوم تربيتی ، مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعی ايران.

13. كرد ، بهمن (1385) بررسی بازخورد در ارزشيابی تکوينی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی. اولين همايش علمی و آموزشی علوم تربيتی استان آذربايجان غربی

14. كرد ، بهمن (1387) پژوهش مدرسه اي؛ چالشها و رهيافت هاي فرا روي آن. همايش مديريت پزوهش در مدرسه، اراک.

15. اوين باريکان ، محمدآزاد عبدالله پور و بهمن كرد (1396) بررسی رابطه ي بين عزت نفس با بهزيستی مدرسه در بين دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد. سومين كنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ايران .

16. عطاالله محمودي و بهمن كرد (1395) بررسی رابطه بين تفکر انتقادي با شادكامی در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بوكان. سومين كنفرانس بين المللی روان شناسی، علوم تربيتی و سبک زندگی.

17. بهمن كرد،  ناصر يوسفی  و ناصر صدقی بوكانی (1393) نقش هوش معنوي در تبيين سازگاري زناشويی: با ميانجيگري شادكامی زوجين. اولين كنگره ملی روان شناسی خانواده گامی در ترسيم الگوي مطلوب خانواده

18. بتول دينی ، بهمن كرد و اقبال اسماعيل سرخ (1394) بررسی نقش ذهن آگاهی و تاب آوري در پيش بينی استرس ادراک شده در مادران كودكان كم توان ذهنی. كنفرانس جهانی افق هاي نوين در علوم انسانی، آينده پژوهی و توانمند سازي

19. لقمان ابراهيم نژاديان و بهمن كرد (1394) رابطه بين عوامل شخصيتی با اعتياد به اينترنت در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان نقده. كنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ايران

20. لقمان ابراهيم نژاديان و بهمن كرد (1394) رابطه بين سلامت روان و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه. كنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ايران

21. لقمان ابراهيم نژاديان و بهمن كرد (1394) رابطه بين سلامت روان و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نقده. اولين همايش ملی پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ايران

22. ليلا شيخ بگلو و بهمن كرد (1394) بررسی تاثير نظام آموزش دوري از بعد عاطفی برانگيزش تحصيلی دانش آموزان ابتدايی شهرستان اروميه. كنفرانس ملی پژوهشهاي كاربردي در علوم تربيتی و روان شناسی و آسيب هاي اجتماعی ايران

23. مريم مام رمضانی ، بهمن كرد و جمال رزي (1393) بررسی اثربخشی الگوي بديعه پردازي بر پيشرفت تحصيلی درس هديه هاي آسمانی دانش آموزان پايه ششم ابتدايی شهر پيرانشهر. نخستين همايش ملی علوم تربيتی و روان شناسی

24. آرزو احمد ثانی، بهمن كرد و آزاد عبداله (1396) بررسی رابطه تبين جهت گيري اهداف و راهبردهاي تنظيم شناخت هيجان با بهزيستی تحصيلی. چهارمين همايش ملی روان شناسی مدرسه.

25. سپيده روشن ضمير نيکو، آزاد عبداله پور و بهمن كرد (1395) رابطه تمايز يافتگی خود با رضايت از زندگی در بين دانش آموزان دختر و متوسطه دوره اول شهرستان اروميه، كنفرانس بين المللی روان شناسی ، مشاوره و تعليم و تربيت.

 

 

عضويت در مجامع علمي و انقلابی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران.

1382

تا کنون

نایب رئيس هيات مديره انجمن روان شناسي تربيتي شعبه آذربايجان غربي

1395

تا کنون

عضو کمیته فرهنگی و کارگروه آراستگی و پوشش اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

1396

تا کنون

عضو کميته علمی و داوران مجله علمی پژوهشی مطالعات روان شناسی تربيتی دانشگاه زاهدان از سال  1392 تا کنون

1390

تا کنون

عضو کميته علمی و داوران مجله علمی پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان از سال 1390 تا کنون

1385

تا کنون

عضو کميته علمی و هیات تحریریهمجله آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده

دانشگاه کردستان از سال 1390 تا کنون

1394

تا کنون

عضو کميته علمی و داوران مجله علمی پژوهشی مطالعات روان شناسی تربيتی دانشگاه زاهدان از سال  1392 تا کنون

1391

تا کنون

عضو کميته علمی و داوران همایش ملی آموزش و پرورش در بستر تغييرات، 1393

1393

1393

عضو کميته علمی و داوران دومين همایش ملی روان شناسی در دانشگاه پيام نور مهاباد، 1393

1390

1390

عضو هیات امنای پژوهش سرای دکتر حسابی وابسته به اداره آموزش و پرورش مهاباد

1396

تا کنون

عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه

1397

تا کنون

عضو کميته علمی و داوران مجله علمی پژوهشی بیماریهای مزمن

1397

تا کنون

عضو کمیته علمی همايش ملي روان شناسي تربيتي(دانشگاه آزاد اسلامي ) 1395)

1395

1395

عضو کمیته علمی همايش استاني عوامل موثر بر گرايش جوانان به اعتياد و راههاي پيشگيري از آن (دانشگاه آزاد اسلامي)   

 

1393

1393

عضو گروه مصاحبه تخصصی از داوطلبان دوره دکتری روانشناسی در ارومیه و تبریز

1396

1397

 

فعاليت‌هاي اجرائی، فرهنگي و تخصصی

سال انجام

معاون دانشگاه و رئیس مرکز فرهنگی و آموزشی سمای مهاباد

1386

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

1389

مدیر گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

1395

مدير امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

1385

دبير علمي همايش منطقه اي «اقدام پ‍ژوهي در تعليم و تربيت» دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

1386

دبير علمي همايش ملی «روان شناسی تربیتی» دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

1394

روان شناس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 1386 تا کنون

1386

دارنده پروانه تخصصی خدمات مشاوره ای و روان شناختی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

1392

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس برای مربیان آموزش خانواده جنوب استان آذربایجان غربی

1396

برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های فرزند پروری برای پرسنل و خانواده های محترم نیروی ارتش ج. ا .

1396

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره خانواده برای کارکنان بانک مسکن جنوب استان آذربایجان غربی

1395

برگزاری بیش از دهها کارگاه آموزشی موضوعات روانشناختی متنوع برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزادمهاباد

1386


 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد